Welkom bij Story Publishers

Opleidingen

 

Artikelen 1 tot 10 van 20 in totaal

per pagina
Pagina:
 1. 1
 2. 2

Lijst  Foto-tabel 

Van hoog naar laag sorteren
 1. Actuele problemen van administratieve en strafrechtelijke sanctionering in het fiscaal en sociaal recht - 24 oktober 2019

  Actuele problemen van administratieve en strafrechtelijke sanctionering in het fiscaal en sociaal recht - 24 oktober 2019

  € 121,00

  Sessie 3

  De afgelopen jaren heeft het fiscaal en sociaal sanctierecht heel wat evoluties ondergaan. De duidelijke keuze voor een una via-beleid heeft ervoor gezorgd dat de overheid bij de vervolging keuzes moet maken tussen een administratieve of strafrechtelijke vervolging. De zeer diverse wijze van administratieve en strafrechtelijke sanctionering leidt ertoe dat de vervolgingssystemen niet altijd coherent op elkaar zijn afgestemd en daardoor verschillende juridische vragen doen rijzen. In deze sessie zal professor Joëlle Rozie ingaan op het fiscale luik en zal raadsheer Jos Decoker het sociaalrechtelijke luik behandelen.

  Meer info
 2. De administratieve bijstand en strafrechtelijke samenwerking bij grensoverschrijdende fraude - 5 december 2019

  De administratieve bijstand en strafrechtelijke samenwerking bij grensoverschrijdende fraude - 5 december 2019

  € 121,00

  Sessie 5

  Bij grensoverschrijdende tewerkstelling worden tijdens de handhavingsprocedure door de verschillende sociale en fiscale inspectiediensten heel wat inbreuken vastgesteld op nationale en Europese rechtsregels. De inspectiediensten worden bij hun onderzoeksmaatregelen geconfronteerd met heel wat praktische en juridische problemen.

  Door een reeks van samenwerkingsverbanden worden al heel wat van deze problemen opgelost via administratieve bijstand. De verschillende diensten en hun gespecialiseerde units gebruiken hiervoor zowel formele manieren (bilaterale akkoorden, MoU’s, databanken, gemeenschappelijke inspecties …) als informele manieren (vergaderingen, seminaries, uitwisseling van data …). Dit bevordert de grensoverschrijdende samenwerking, waardoor de verschillende vormen van sociale fraude, sociale dumping, en fiscale fraude sneller en performanter kunnen worden aangepakt. Het fiscaal en het sociaal recht kennen hierbij een heel onderscheiden kader. Maar ook op strafrechtelijk vlak bestaat er een uitgebreid samenwerkingskader dat verschillende andere principes hanteert.

  In deze sessie zal er dieper worden ingegaan op deze vormen van administratieve samenwerking bij de verschillende inspectiediensten en in welke mate het strafrecht voorbeelden kan aanreiken voor verdergaande vormen van samenwerking.

  Meer info
 3. De impact van de regelingen met de fiscale en sociale administratie op de strafvordering - 5 maart 2020

  De impact van de regelingen met de fiscale en sociale administratie op de strafvordering - 5 maart 2020

  € 121,00

  Sessie 8

  Deze sessie heeft de minnelijke schikking tot voorwerp evenals de regelingen met de fiscale en sociale administratie op nationaal en gewestelijk vlak. Bij de analyse van deze rechtsfiguren wordt o.m. nagegaan welke impact deze regelingen hebben op ingestelde vervolgingen wegens fiscale, sociale en andere delicten.

  Meer info
 4. De preventieve witwaswet - 3 oktober 2019

  De preventieve witwaswet - 3 oktober 2019

  € 121,00

  Sessie 2

  Tijdens deze sessie zal nader worden ingegaan op het (Belgische) preventieve stelsel ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Gelet op de talrijke (ook op til staande) wijzigingen aan dit stelsel, is het hoog tijd voor een accurate update.

  De sessie zal uiteenvallen in twee delen. In eerste instantie zal het wetgevend kader nader toegelicht worden vanuit diverse invalshoeken. De heren de Koster en Timmerman zullen daarbij (in hun hoedanigheid van voorzitter en inspecteur-analist) ook aandacht besteden aan de rol en werking van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). In een tweede deel zal professor Deruyck ingaan op de meldingsplicht van de advocaat, die onder een afwijkend regime valt. Daarbij zullen tevens aan bod komen: enerzijds de draagwijdte van de immuniteit als gevolg van een melding te goeder trouw, anderzijds de mogelijke sancties ingevolge het verzuim te melden.

   Deze sessie is dus onmisbaar voor eenieder die meer te weten wenst te komen over deze toch vrij complexe wetgeving.

  Meer info
 5. Het administratief onderzoek in geval van aanwijzing van fiscale fraude / De controlebevoegdheden van de sociale inspectiediensten - 14 november 2019

  Het administratief onderzoek in geval van aanwijzing van fiscale fraude / De controlebevoegdheden van de sociale inspectiediensten - 14 november 2019

  € 121,00

  Sessie 4

  Tijdens deze sessie zal ingegaan worden op zowel de bevoegdheden als de onderzoeksmachten van fiscale controlediensten en de sociale inspectiediensten.

  Gelet op de belangrijke verschillen tussen het fiscaal administratief onderzoek en het sociaal onderzoek dat zowel administratief als strafrechtelijk kan zijn, valt de sessie uiteen in twee delen. In het eerste deel zal ingegaan worden op de onderzoeken verricht door de fiscale controlediensten. In het tweede deel wordt ingegaan op de aard van de onderzoeken verricht door de sociale inspectiediensten, dewelke worden gevoerd al dan niet na aanwijzingen van fraude. Tevens wordt ingegaan op de verschillende onderzoeksmachten en maatregelen die kunnen worden opgelegd door de inspectiediensten.

  Meer info
 6. Het fenomeen van de fiscale en de sociale fraude en hun vertalingen naar diverse delicten - 12 september 2019

  Het fenomeen van de fiscale en de sociale fraude en hun vertalingen naar diverse delicten - 12 september 2019

  € 121,00

  Sessie 1

  Tijdens deze eerste sessie wordt toelichting gegeven bij het fenomeen van de fiscale en sociale fraude, alsook bij de delictsomschrijving. Veeleer dan een exhaustief overzicht te willen verstrekken van alle bestaande fiscale en sociale misdrijven, kiezen de sprekers daarbij voor een uitgesproken praktijkgeoriënteerde benadering, gebaseerd op eigen ervaringen en inzichten. Aan de toehoorder zal aldus vanuit een originele invalshoek duiding worden verschaft bij de complexiteit van het fiscale en sociale delict. Het spreekt voor zich dat daarbij ook de samenhang wordt toegelicht tussen deze delicten met tal van andere misdrijven van gemeen recht die de drager en/of het gevolg zijn van fiscale of sociale inbreuken (zoals o.m. valsheden, iT-misdrijven, witwassen, misbruik van vennootschapsgoederen,…).

  Meer info
 7. Ne bis in idem en una via in het fiscaal en sociaal handhavingsrecht - 7 mei 2020

  Ne bis in idem en una via in het fiscaal en sociaal handhavingsrecht - 7 mei 2020

  € 121,00

  Sessie 9

  In het arrest van 3 april 2014 concludeert het Grondwettelijk Hof dat de una via-regeling die voor fiscale strafzaken ingevoerd werd bij wet van 20 september 2012, een schending inhoudt van het ne bis in idem-beginsel. Met de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek, wordt getracht een juridisch adequaat antwoord te geven op voormeld arrest van het Grondwettelijk Hof. De wet van 5 mei 2019 wijzigt op ingrijpende wijze de vervolging van de ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, kent een uitgebreid vorderingsrecht toe aan de fiscus, heeft gevolgen op het gebied van de sanctionering en geeft aan het strafgerecht de bevoegdheid om ook nog na vrijspraak te oordelen  over de vordering van de fiscus. Deze belangrijke wet wordt kritisch geanalyseerd en getoetst aan de imperatieven die voortspruiten uit de recente rechtspraak van het EHRM en het Hof van Justitie. Ook in verband met het sociaal strafrecht wordt de problematiek van ne bis in idem en una via onderzocht en oplossingen hiervoor aangereikt.

   

  Meer info
 8. Onrechtmatig verkregen bewijs in het fiscaal en sociaal onderzoek én in het strafrecht - 6 februari 2020

  Onrechtmatig verkregen bewijs in het fiscaal en sociaal onderzoek én in het strafrecht - 6 februari 2020

  € 121,00

  Sessie 7

  Artikel 32 V.T.Sv. is de wettelijke verankering van de Antigoon-rechtspraak die, onder bepaalde voorwaarden, toelaat dat onregelmatig verkregen bewijselementen betrokken mogen worden bij de beoordeling van de schuld van een beklaagde. Niet alleen voormelde wetsbepaling, maar ook de Europese regelgeving ter zake, worden onder de loep genomen met inbegrip van de applicatie ervan in de nationale rechtspraak en die van het EHRM en het Hof van Justitie. Meer in het bijzonder wordt onderzocht welke impact onregelmatig verkregen bewijs heeft op het verloop van het strafproces met fiscale en sociale misdrijven tot voorwerp. Vanuit de Belgische rechtspraak en deze van het Hof van Justitie wordt tevens de toepassing van de Antigoon-leer op fiscale zaken belicht en een antwoord gegeven op de vraag in welke mate de fiscus onregelmatig verkregen bewijs tegen een belastingplichtige mag aanwenden.

  Meer info
 9. Opleidingscyclus Fiscaal en Sociaal Strafrecht 2019-2020

  Opleidingscyclus Fiscaal en Sociaal Strafrecht 2019-2020

  € 1.089,00

  Deze opleidingscyclus bestaat uit 10 sessies waar volgende onderwerpen aan bod komen: het fenomeen van de fiscale en de sociale fraude en hun vertalingen naar diverse delicten; de preventieve witwaswet; actuele problemen van administratieve en strafrechtelijke sanctionering in het fiscaal en sociaal recht; het administratief onderzoek in geval van aanwijzing van fiscale fraude; de controlebevoegdheden van de sociale inspectiediensten; de administratieve bijstand en strafrechtelijke samenwerking bij grensoverschrijdende fraude; zwijgrecht in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het zwijgrecht in het fiscaal en sociaal strafonderzoek; onrechtmatig verkregen bewijs in het fiscaal en sociaal onderzoek én in het strafrecht;de impact van de regelingen met de fiscale en sociale administratie op de strafvordering; ne bis in idem en una via in het fiscaal en sociaal handhavingsrecht; slotdebat met beleidsvoorstel.

  Meer info
 10. Slotdebat met beleidsvoorstel - 18 juni 2020

  Slotdebat met beleidsvoorstel - 18 juni 2020

  € 121,00

  Sessie 10

  Deze opleidingscyclus bestaat uit 10 sessies waar volgende onderwerpen aan bod komen: het fenomeen van de fiscale en de sociale fraude en hun vertalingen naar diverse delicten; de preventieve witwaswet; actuele problemen van administratieve en strafrechtelijke sanctionering in het fiscaal en sociaal recht; het administratief onderzoek in geval van aanwijzing van fiscale fraude; de controlebevoegdheden van de sociale inspectiediensten; de administratieve bijstand en strafrechtelijke samenwerking bij grensoverschrijdende fraude; zwijgrecht in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het zwijgrecht in het fiscaal en sociaal strafonderzoek; onrechtmatig verkregen bewijs in het fiscaal en sociaal onderzoek én in het strafrecht;de impact van de regelingen met de fiscale en sociale administratie op de strafvordering; ne bis in idem en una via in het fiscaal en sociaal handhavingsrecht; slotdebat met beleidsvoorstel.

  Meer info

Artikelen 1 tot 10 van 20 in totaal

per pagina
Pagina:
 1. 1
 2. 2

Lijst  Foto-tabel 

Van hoog naar laag sorteren