Welkom bij Story Publishers

Privacy statement

Alle informatie op de website van Brepols Publishers NV mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. Het gebruik van deze website betekent dat de bezoeker van de website zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Brepols Publishers NV en haar informatieleveranciers en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen aan te brengen.

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website en haar inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Brepols Publishers NV, Begijnhof 67, 2300 Turnhout. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

Het opslaan van informatie van de website van Brepols Publishers NV of aanverwante diensten in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

 

Aansprakelijkheid

Brepols Publishers NV en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie op de website en verwante informatiediensten.
Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.
De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Brepols Publishers NV en haar informatie-aanbieders garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.
Brepols Publishers NV is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien ze gewaarschuwd werd voor zulke schade.
Het is mogelijk dat de website of een aanverwante dienst een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en Brepols Publishers NV is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.
Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden onafdwingbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

 

Privacyregeling

Toepassingsgebied

Deze regeling is van toepassing op de website en op alle Internet-initiatieven van Brepols Publishers NV.
Om de persoonlijke levenssfeer van de consument te beschermen, werd op 8 december 1992 in België, een wet gestemd. U kan deze wettekst consulteren op www.privacy.fgov.be. Deze is conform het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 11 december 1998.
Brepols Publishers NV respecteert de privacy van haar klanten. Zij leeft de wet op de privacy strikt na en is zelfs voortrekker en informatieverschaffer op dit vlak.
Alle consumentenbestanden die Brepols Publishers NV opbouwt voor haar marketingacties zijn wettelijk in orde met de privacywetgeving.

 

Inzamelen van informatie

Brepols Publishers NV verzamelt persoonlijke informatie in het kader van de registratie op de website of bij het intekenen op al dan niet commerciële acties. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan gebruikt worden door Brepols Publishers NV voor marketingdoeleinden en kan gedeeld worden met contractueel verbonden partijen. Indien de gebruiker niet wenst dat zijn informatie op deze manier gebruikt wordt, kan hij dit eenvoudig melden op volgend e-mailadres: info@brepols.net.

 

Recht op inzage en correctie

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek. Hij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

 

Gebruik van cookies

De website van Brepols Publishers NV maakt soms gebruik van 'cookies', kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Zo worden cookies gebruikt om te vermijden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruikersnaam en paswoord in te typen. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers; u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van de websites garanderen.

 

Wijziging en kennisgeving van deze privacyregeling

Brepols Publishers NV behoudt zich het recht voor deze privacyregeling te allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website of via e-mail. De privacyregeling is steeds te consulteren op www.storypublishers.be/privacy
Voor informatie of toepassing neemt u contact op met Valerie Story. Zij is ook schriftelijk of via e-mail te bereiken op Brepols Publishers NV, Begijnhof 67, 2300 Turnhout of  valerie.story@brepols.net.