Welkom bij Story Publishers

Privacy statement

NL - Privacyverklaring

 

Bij Brepols Publishers vinden we de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. We doen dan ook het nodige om onze klanten en de gebruikers van onze producten, diensten en websites zoveel mogelijk informeren, respecteren en hen controle te geven over wat er met hun gegevens gebeurt. We willen uw gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om u beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden.

In de onderstaande rubrieken vindt u meer informatie over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze producten, diensten en websites, zoals aankoop van boeken, e-boeken, databanken, vormingen, software en andere diensten en wanneer u een bezoek brengt aan onze websites about.brepolis.net, brepols.net, brepolis.net, brepolsonline.net, corpuschristianorum.org, harveymillerpublishers.com, storypublishers.be.

Wij nodigen u uit de tijd te nemen om ons privacybeleid goed door te nemen, samen met onze algemene gebruiks- en/of verkoopsvoorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn.

 

1.     Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Brepols Publishers NV met maatschappelijke zetel te Begijnhof 67, 2300 Turnhout, ingeschreven bij de KBO onder nummer 0463.139.762 is verantwoordelijk voor het beheer van de gegevens van de gebruikers van zijn websites, zijn klanten alsook voor de eindgebruikers van zijn diensten en producten.

Het beheer en de verwerking van klantgegevens gebeurt overeenkomstig de Belgische Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Vanaf 25 mei 2018 worden deze vervangen door de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Conform de huidige wet werd er aangifte gedaan voor direct marketing doeleinden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

 

2.     Welke gegevens verzamelt en verwerkt Brepols Publishers en voor welke doeleinden?

We verwerken de persoonsgegevens van onze klanten en commerciële relaties, gegevens die u ons hebt gegeven, die we verkrijgen door het gebruik van onze producten en diensten met inbegrip van het gebruik door eindgebruikers of die we van derden hebben ontvangen. De persoonsgegevens die we via deze diverse kanalen verzamelen worden opgenomen in onze bestanden.

Wanneer u onze diensten wenst te gebruiken geeft u ons een aantal persoonsgegevens zoals uw naam, voornaam, aanspreking,facturatie en/of leveringsadres, e-mailadres en telefoonnummer, versleuteld wachtwoord. Onze server slaat IP-adres, uw moment van login, browser, taal, verwijs- en eindpagina’s, besturingssysteem en logs van websitebezoeken op.

Uw factuur- en betalingsgegevens worden eveneens bewaard. We houden het bedrag en de inkomende rekening bij voor betalingen.

Bij gebruik van het Brepols Payment Portal bewaren we de transactie- en kredietkaartgegevens (maar geen kredietkaartnummer) noodzakelijk voor een optimaal verloop van de transactie.

Bij bestelling vanuit www.brepolsonline.net wordt u doorverwezen naar het beveiligde platform van PayPal (Europe) S.à.r.l. en Cie, S.C.A. Luxembourg en bent u onderworpen aan hun Privacy Policy beschikbaar op: https://www.paypal.com/be/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl_BE

De volledige verwerking van andere kredietkaartbetalingen gebeurt door Ogone BVBA (Brussel, België) op hun beveiligde platform en onderworpen aan hun Privacy Policy beschikbaar op http://www.ogone.be/nl/Over_Ogone/Privacy%20Policy.aspx.

Kredietkaartgegevens worden niet opgeslagen door Brepols Publishers.

We gebruiken en verzamelen enkel persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor een correcte en efficiënte uitvoering van transacties, voor klantenopvolging en voor wettelijke redenen.

De website van Brepols Publishers maakt gebruik van cookies. De cookies laten toe de gebruiker voor de duur van zijn bezoek op de website te volgen en dienen louter ter identificatie van de browser-sessie. De gebruikers van de website zijn vrij om cookies te weigeren via hun browserinstellingen, maar zij zullen daardoor van bepaalde functies geen gebruik kunnen maken.

We vragen uw persoonsgegevens schriftelijk (via bestelformulieren, via onze webshop, via formulieren beschikbaar op onze websites) of telefonisch (bv. indien u telefonische een bestelling plaatst). Indien relevant, kunnen we uw beroep en/of interessedomeinen bewaren. We kunnen uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u zich identificeert als gebruiker in onze webshop, wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, wanneer u ons informatie vraagt of bij deelname aan bepaalde acties alsook wanner we met u een precontractuele of contractuele relatie sluiten.

We kunnen ook andere gegevens vragen die we nodig hebben om u onze dienst te kunnen leveren. We verzamelen ook gegevens over het gebruik dat u maakt van onze diensten en websites (cf. punt 5).

We kunnen eveneens gebruik maken van gegevens die we bij gespecialiseerde bedrijven aankopen over personen die nog geen klant zijn met de bedoeling deze personen een zo relevant mogelijk aanbod te doen van onze producten en diensten.

 

3.     Voor welke doeleinden gebruikt Brepols Publishers uw gegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens voor doeleinden bepaald in uw toestemming en in dit privacybeleid.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een efficiënte communicatie na de bestelling mogelijk te maken, om u de gevraagde informatie te kunnen leveren en om relevante informatie over onze producten, diensten en aanbiedingen (direct marketing) te kunnen bezorgen.

Daarnaast gebruiken we uw persoonsgegevens wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of om de sluiting van een overeenkomst toe te laten. Dit gebeurt o.a. wanneer u een product of dienst wenst aan te kopen, betalen en laten leveren of wanneer u uw werk met ons wenst uit te geven.

Verder kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken bij verwerkingen noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust. In heel wat gevallen zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens over u te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bv. bij algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Ten slot, kan de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Bijvoorbeeld om een zo efficiënt mogelijke dienstverlening toe te laten, om de kwaliteit van de diensten te verbeteren, voor interne statistieken en evaluatie als ook voor het opsporen van fraude en inbreuken jegens Brepols Publishers, haar werknemers, klanten of leveranciers of voor geschillenbeheer.

 

4.     Worden uw persoonsgegevens met derde partijen gedeeld?

Brepols Publishers gebruikt de verkregen gegevens in eerste instantie enkel intern.

Sommige gegevens kunnen we toegankelijk maken voor derden die werken in onze opdracht en die ons bijstaan bij het uitvoeren van onze taken en onze editoriaal- en marketingactiviteiten (zoals bijvoorbeeld Brepols Publishers Services, IT-service providers, betalingsdienstaanbieder, bezorgers) maar uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt door contractueel verbonden partijen. Hun toegang is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in onze opdracht.

We geven de verzamelde gegevens niet door aan derden, tenzij of voor zover het noodzakelijk is voor de uitvoering van een bestelling of een contract, tenzij we u dat uitdrukkelijk meedelen voor een specifieke actie of tenzij we wettelijk verplicht zijn om de gegevens mee te delen, bijvoorbeeld wanneer de wet, een juridische procedure of gerechtelijk bevel het voorschrijft.

Uw persoonsgegevens zullen enkel door Brepols Publishers in België of in andere landen worden verwerkt waar het niveau van de bescherming van de persoonsgegevens evenwaardig wordt geacht als de bescherming die in de Europese Unie van kracht is, met name in de landen van de Europese Economische Regio (EER). Voor verwerking in andere landen zal Brepols Publishers er zich eerst van vergewissen dat zij voldoende sterke garanties kan bekomen voor een veilige verwerking van uw persoonsgegevens.

 

5.     Gebruik van anonieme gegevens voor rapporteringsdiensten - Google Analytics

Brepols Publishers maakt gebruik van Google Analytics, een systeem dat anonieme, algemene rapportering voorziet over het gebruik van haar website.

“Rapportagefuncties voor advertenties” zijn uitschakelt.

De bewaarperiode van gegevens op gebruikersniveau en op gebeurtenisniveau die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID’s en die zijn opgeslagen door Google Analytics worden automatisch verwijderd van de servers van Analytics is de default bewaarperiode van 26 maanden.

Meer informatie vindt u bij Google o.a. onder de rubriek “Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken” beschikbaar op https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl.

 

6.     Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Wanneer u zich verzet tegen het gebruik van uw gegevens, zullen ze zonder onredelijke vertraging worden verwijderd. Echter worden de persoonsgegevens bewaard gedurende de uitvoeringstermijn van de overeenkomst en/of zolang nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen en/of de tijd die nodig is om het doeleinde te bereiken. Bij gebruik van het Brepols Payment Portal bewaren we de gekende persoonsgegevens drie maanden.

 

7.     Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

Brepols Publishers heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om de databanken waarin uw gegevens opgenomen zijn te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, tegen ongeoorloofd gebruik, tegen verlies of diefstal van uw gegevens. Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast om steeds een hoog niveau van bescherming te blijven bieden en onze personeelsleden zijn ertoe gehouden de persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen.

 

8.     Wijziging van ons privacybeleid

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst uitgebreid of aangepast wordt, bijvoorbeeld naar aanleiding van gewijzigde producten en/of diensten, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving. Daarom raden we u aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u zo mogelijk persoonlijk op de hoogte brengen en waar nodig uw toestemming vragen.

 

9.     Hoe kan u uw gegevens beheren en eventueel verwijderen?

Op elk moment heeft u recht Brepols Publishers te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kan bv. steeds u verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct markering-doeleinden. Laat het ons weten en we zullen ervoor zorgen dat uw wensen gerespecteerd worden:

  • Indien u over een Brepols-account beschikt zal u zelf bepaalde persoonlijke gegevens kunnen wijzigen of verwijderen onder “Edit profile”. In de andere gevallen kan u Brepols contacteren:
  • Brepols Publishers NV, Attn. Patrick Daemen – Privacy, Begijnhof 67, 2300 Turnhout of;
  • Via e-mail : patrick.daemen@brepols.net.

Elk bericht met reclameboodschappen verstuurd door Brepols Publishers bevat ook richtlijnen voor de uitschrijving.

We wijzen er ook op dat we uw identiteit redelijkerwijs moeten kunnen verifiëren om uw rechten uit te oefenen, zodat we kunnen vermijden dat iemand anders ze uitoefent.

Voor opmerkingen of vragen over het privacybeleid van Brepols Publishers kan u terecht bij dhr. Patrick Daemen (Brepols Publishers NV, Attn. Patrick Daemen – Privacy, Begijnhof 67, 2300 Turnhout, patrick.daemen@brepols.net).

Indien u van oordeel bent dat Brepols Publishers uw privacy op welke manier dan ook heeft geschonden, kan u in eerste instantie contact opnemen met Patrick Daemen – Privacy. We zullen er alles aan doen om de vermeende schending recht te zetten. Mocht een onderlinge schikking niet mogelijk zijn, dan kan u een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

 

FR - Politique vie privée

 

Chez Brepols Publishers nous estimons que la protection de la vie privée revêt une importance cruciale. Nous faisons donc le nécessaire pour informer, respecter et donner le contrôle aux clients et aux utilisateurs de nos produits, services et sites web, sur ce qu’il advient des données à caractère personnel les concernant. Nous souhaitons gérer et utiliser vos données en toute sécurité, dans le respect et en bon père de famille, afin de vous offrir les meilleurs service et expérience possible.

Dans les rubriques ci-dessous, vous trouverez plus d’information sur comment nous traitons les données à caractère personnel vous concernant lorsque vous utilisez nos produits, services et sites web, comme lors d’achat de (e-)livres, de bases de données, de formations, de logiciels et d’autres services, ainsi que lorsque vous visitez un de nos sites web, à savoir about.brepolis.net, brepols.net, brepolis.net, brepolsonline.net, corpuschristianorum.org, harveymillerpublishers.com, storypublishers.be.

Nous vous invitons à prendre le temps de parcourir attentivement notre Politique Vie Privée, ainsi que nos conditions générales de vente et d’utilisation, ainsi que d’autres conditions qui pourraient éventuellement s’appliquer.

 

1. Qui est responsable du traitement de données à caractère personnel vous concernant ?

Brepols Publishers S.A. ayant son siège social à Begijnhof 67, 2300 Turnhout, inscrite à la B.C.E. sous le numéro 0463.139.762 est responsable de la gestion des données des utilisateurs de ses sites web, de ses clients ainsi que des utilisateurs finaux de ses produits et services.

La gestion et le traitement des données des clients, se fait conformément à la loi belge du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et à la directive européenne 95/46/EG du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. A partir du 25 mai 2018, elles seront remplacées par le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Conformément à la législation actuellement en vigueur, le traitement de marketing direct partiellement ou totalement automatisé a été déclaré auprès de la Commission de la protection de la vie privée.

 

2. Quelles données à caractère personnel traite Brepols Publishers et comment les récolte elle ?

Nous traitons les données à caractère personnel de nos clients et relations commerciales, les données que vous nous avez communiquées, que nous avons obtenus par l’utilisation de nos produits et services, y compris par les utilisateurs finaux, ou que nous avons reçus de tiers. Les données à caractère personnel identifiées ci-dessous et récoltées via ces divers canaux sont reprises dans nos fichiers.

Lorsque vous souhaitez utilisez nos services, vous êtes invités à nous communiquer une série de données à caractère personnel comme votre nom, prénom, titre de civilité, adresse de facturation et/ou de livraison, adresse e-mail, mot de passe crypté et numéro de téléphone. Notre server enregistre l’adresse IP, la période pendant laquelle vous êtes enregistrés sur nos sites, le navigateur utilisé, la langue, les pages visitées, les liens utilisés, le logiciel et le journal des visites.

Vos données de facturation et de paiement sont également enregistrées. Nous sauvegardons le moment et le numéro du compte à partir duquel le paiement est effectué.

Lors de l’utilisation de Brepols Payment Portal nous enregistrons les données relatives à la transaction et les données relatives à la carte de crédit (mais pas de numéro de carte de crédit) nécessaire à un déroulement optimal de la transaction.

Lors de la passation d’une commande à partir de www.brepolsonline.net, vous êtes redirigés vers la plateforme sécurisée de PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. Luxembourg et soumis à sa Politique Vie Privée disponible sous https://www.paypal.com/be/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=fr_BE

Le traitement des autres paiements par carte de crédit est entièrement confié à Ogone S.P.R.L. (Bruxelles, Belgique), via sa plateforme sécurisée et soumis à sa Politique Vie Privée disponible sous http://www.ogone.be/nl/Over_Ogone/Privacy%20Policy.aspx.

Brepols Publishers n’enregistre pas de données de carte de crédit.

Nous n’utilisions et ne récoltons que les données à caractère personnel dans la mesure où c’est nécessaire à une exécution correcte et efficace des transactions, afin d’assurer le suivi client et pour des raisons légales.

Les sites web de Brepols Publishers fonctionnent avec des cookies. Les cookies servent uniquement à identifier la session, pour permettre de suivre l’utilisateur sur le site pendant la durée de sa visite. Les utilisateurs sont libres de refuser les cookies en adaptant les paramètres de leur navigateur, et ils acceptent que dans ce cas, certaines fonctions du site web seront inaccessibles.

Nous récoltons les données à caractère personnel vous concernant par écrit (via les bons de commande, via notre webshop, via les formulaires disponibles sur nos sites web) ou par téléphone (p.ex. lorsque vous passez une commande). Lorsque c’est pertinent, nous pouvons enregistrer le métier que vous exercez ou vos domaines d’intérêt. Nous pouvons récolter vos données lorsque vous vous identifiez comme utilisateur dans notre webshop, lorsque vous vous abonnez à notre newsletter, lors de demandes d’information ou lors de la participation à certaines actions, ainsi que lorsque nous entrons dans une relation (pré-)contractuelle.

Nous pouvons également demander d’autres données dont nous aurions besoin pour vous fournir nos services. Nous récoltons également les données sur l’utilisation que vous faires de nos services et de nos sites web (cf. point 5).

Nous pouvons également utiliser les données que nous avons achetées auprès de sociétés spécialisées, des personnes qui ne sont pas encore client, avec l’objectif de proposer à ces personnes une offre de nos produits et services, aussi pertinente que possible.

 

 3. A quelles fins traite Brepols Publishers vos données ?

Nous utilisons vous données à caractère personnel aux fins précisées dans l’autorisation que vous nous avez données et/ou dans la présente politique vie privée.

Les données à caractère personnel vous concernant sont utilisées afin de rendre possible une communication efficiente après la passation de la commande, pour pouvoir vous fournir l’information demandée ainsi que pour pouvoir vous communiquer de l’information pertinente sur nos produits, services et offres ou réductions (marketing direct).

A côté de ça, nous utilisons les données à caractère personnel vous concernant lorsque c’est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat. C’est le cas lorsque, par exemple, vous souhaitez acheter, payer et faire livrer un de nos produits ou services ou lorsque vous souhaitez publier votre travail avec nous.

Ensuite, nous pouvons utiliser les données à caractère personnel vous concernant lors de traitements nécessaires afin de répondre aux obligations légales qui pèsent sur nous. Nous sommes, dans de nombreux cas, légalement obligés de conserver les données à caractère personnel vous concernant et/ ou de les communiquer aux institutions publiques, par exemple, lors d’obligations fiscales ou comptables générales, dans le cadre d’une enquête policière ou d’une instruction judicaire.

Enfin, le traitement des données à caractère personnel vous concernant peut-être nécessaire afin de préserver nos intérêts légitimes. Par exemple, afin de permettre un service aussi efficace que possible, afin d’améliorer sa qualité, pour des statistiques et évaluations internes ainsi que pour détecter les fraudes et les infractions contre Brepols Publishers, ses employés, clients ou fournisseurs ou dans le cadre des litiges et de leur gestion.

 

Les données à caractère personnel vous concernant sont-elles partagées avec des tiers ?

Brepols Publishers utilise en principe les données des clients exclusivement à l’intérieur de l’entreprise.

Nous pouvons donner accès à certaines données à des tiers qui travaillent sur nos instructions ou qui nous assistent dans l’exercice de nos tâches et de nos activités éditoriales et de marketing, comme par exemple Brepols Publishers Services, les prestataires de services IT et de services de paiement ou des livreurs, mais les données à caractère personnel vous concernant ne pourront être utilisées que par des tiers avec lesquelles nous avons une relation contractuelle. Leur accès est limité aux données nécessaires à l’exercice de leurs tâches sur nos instructions.

Nous ne transférons pas les données récoltées à des tiers, à moins que et dans la mesure où c’est nécessaire à l’exécution d’une commande ou d’un contrat, lorsque nous le mentionnons expressément lors d’une action particulière, ou encore, si nous y sommes légalement tenus, par exemple lorsqu’une législation, une procédure judiciaire ou une ordonnance le prescrit.

Vos données personnelles seront uniquement traitées par Brepols Publishers en Belgique ou dans d’autres pays où le niveau de protection des données personnelles est considéré comme étant similaire à la protection en vigueur dans l’Union européenne, en particulier dans les pays de l’Espace économique européen (EEE). Pour tout traitement dans d’autres pays, Brepols Publishers s’assurera d’abord qu’elle puisse obtenir des garanties suffisamment solides pour un traitement sûr de vos données personnelles.

 

5. Utilisation de données anonymisées aux fins rapports – Google Analytics

Brepols Publishers utilise les services de Google Analytics, un système qui effectue des rapports généraux et anonymes sur l’utilisation des sites web.

Les « Fonctionnalités de création de rapports sur la publicité » sont désactivées.

Le délai de conservation des données au niveau des utilisateurs et des événements, qui sont associées à des cookies, des identifiants utilisateur (User ID, par exemple) stockées par Google sur les serveurs Analytics est le délai par défaut, à savoir 26 mois. Après cette période, les données sont supprimées automatiquement.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site de Google et en particulier la rubrique « Comment utilisons-nous les informations collectées via les sites ou applications qui font appel à nos services ? » accessible sous : https://www.google.com/analytics/terms/fr.html

6. Combien de temps les données à caractère personnel vous concernant sont-elles conservées ?

Lorsque vous vous opposez au traitement des données à caractère personnel vous concernant, elles sont supprimées dans les meilleurs délais. Cependant, les données à caractère personnel seront conservées aussi longtemps qu’elles sont nécessaires à l’exécution d’un contrat et/ ou pour se conformer à une obligation légale et/ou le temps nécessaire pour atteindre la finalité pour laquelle elles ont été récoltées. Lorsque vous choisissez l’utilisation de Brepols Payment Portal, nous conservons les données à caractère personnel vous concernant et qui nous sont connues, pendant 3 mois.

 

7. Comment les données à caractère personnel vous concernant sont-elles protégées ?

Brepols Publishers a pris des mesures techniques et organisationnelles afin de protéger les fichiers dans lesquels se trouvent les données à caractère personnel vous concernant contre un accès et/ou usage non autorisé, contre leur perte ou vol. Nos mesures de sécurité sont réévaluées régulièrement, et le cas échant adaptées, pour continuer à offrir un niveau de sécurité élevé. Notre personnel est tenu de traiter les données à caractère privé de façon confidentielle.

 

Modifications de notre politique vie privée

Il se peut qu’à l’avenir, notre politique vie privée soit élargie ou adaptée, par exemple, suite à une modification de nos produits et/ou services, suite aux observations des clients ou suite à des modifications législatives relatives à la (protection de la) vie privée. Lors de modifications importantes, nous vous en informerons, si possible, personnellement et, nous demanderons votre consentement où nécessaire.

 

9. Comment pouvez-vous gérer les données à caractère personnel vous concernant et les supprimer ?

Vous pouvez à chaque moment exercer gratuitement vos droits d’accès, de rectification, à l’effacement et à la limitation du traitement des données à caractère personnel vous concernant traités par Brepols Publishers, ainsi que le droit de vous opposer au traitement et le droit à la portabilité des données. Vous pouvez par exemple vous opposer à l’utilisation de vos données dans le cadre du marketing direct. Dans tous les cas, veuillez nous en informer et nous prendrons toutes les mesures pour respecter votre choix :

  • Si vous disposez d’un compte Brepols, vous pouvez également changer ou supprimer ces données vous-mêmes. Dans tous les cas, vous pouvez nous contacter soit :
  • par courrier sous Brepols Publishers S.A., Attn. Patrick Daemen – Privacy, Begijnhof 67, 2300 Turnhout, soit ;
  • par email sous patrick.daemen@brepols.net.

Nous attirons votre attention que nous devons raisonnablement pouvoir vérifier votre identité lorsque vous exercer ces droits, afin d’éviter qu’une autre personne ne les exerce à votre place.

Toute remarque ou question sur la politique vie privée de Brepols Publishers peut-être adressée à Monsieur Patrick Daemen, patrick.daemen@brepols.net.

Enfin, si vous estimez que Brepols Publishers a d’une quelconque manière porté atteinte à votre vie privée, nous vous invitons tout d’abord à nous contacter, et nous ferons tout pour y remédier. Si nous ne devions pas trouver d’accord satisfaisant, vous avez bien entendu le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle.