Story Publishers

Welkom bij Story Publishers

 1. Actuele problemen van administratieve en strafrechtelijke sanctionering in het fiscaal en sociaal recht - 24 oktober 2019
  Actuele problemen van administratieve en strafrechtelijke sanctionering in het fiscaal en sociaal recht - 24 oktober 2019
  € 121,00

  Sessie 3

  De afgelopen jaren heeft het fiscaal en sociaal sanctierecht heel wat evoluties ondergaan. De duidelijke keuze voor een una via-beleid heeft ervoor gezorgd dat de overheid bij de vervolging keuzes moet maken tussen een administratieve of strafrechtelijke vervolging. De zeer diverse wijze van administratieve en strafrechtelijke sanctionering leidt ertoe dat de vervolgingssystemen niet altijd coherent op elkaar zijn afgestemd en daardoor verschillende juridische vragen doen rijzen. In deze sessie zal professor Joëlle Rozie ingaan op het fiscale luik en zal raadsheer Jos Decoker het sociaalrechtelijke luik behandelen.

  Meer info
 2. Blockchain in ondernemingen
  Blockchain in ondernemingen
  € 45,00

  In dit unieke boek bespreekt de auteur op overzichtelijke wijze de publieke blockchain, de private blockchain en smart contracts. Hierbij worden telkens het businessperspectief, de technische aspecten en het juridische kader toegelicht. Een aantal technische concepten zijn inderdaad noodzakelijk voor een goed begrip van de mogelijkheden én de beperkingen van blockchainplatformen. Ze worden op bevattelijke wijze uitgelegd voor een lezerspubliek dat niet technisch geschoold is. Meer dan dertig schema’s illustreren deze uitleg en zorgen voor een luchtige noot.

   

  Meer info
 3. De administratieve bijstand en strafrechtelijke samenwerking bij grensoverschrijdende fraude - 5 december 2019
  De administratieve bijstand en strafrechtelijke samenwerking bij grensoverschrijdende fraude - 5 december 2019
  € 121,00

  Sessie 5

  Bij grensoverschrijdende tewerkstelling worden tijdens de handhavingsprocedure door de verschillende sociale en fiscale inspectiediensten heel wat inbreuken vastgesteld op nationale en Europese rechtsregels. De inspectiediensten worden bij hun onderzoeksmaatregelen geconfronteerd met heel wat praktische en juridische problemen.

  Door een reeks van samenwerkingsverbanden worden al heel wat van deze problemen opgelost via administratieve bijstand. De verschillende diensten en hun gespecialiseerde units gebruiken hiervoor zowel formele manieren (bilaterale akkoorden, MoU’s, databanken, gemeenschappelijke inspecties …) als informele manieren (vergaderingen, seminaries, uitwisseling van data …). Dit bevordert de grensoverschrijdende samenwerking, waardoor de verschillende vormen van sociale fraude, sociale dumping, en fiscale fraude sneller en performanter kunnen worden aangepakt. Het fiscaal en het sociaal recht kennen hierbij een heel onderscheiden kader. Maar ook op strafrechtelijk vlak bestaat er een uitgebreid samenwerkingskader dat verschillende andere principes hanteert.

  In deze sessie zal er dieper worden ingegaan op deze vormen van administratieve samenwerking bij de verschillende inspectiediensten en in welke mate het strafrecht voorbeelden kan aanreiken voor verdergaande vormen van samenwerking.

  Meer info
 4. De impact van de regelingen met de fiscale en sociale administratie op de strafvordering - 5 maart 2020
  De impact van de regelingen met de fiscale en sociale administratie op de strafvordering - 5 maart 2020
  € 121,00

  Sessie 8

  Deze sessie heeft de minnelijke schikking tot voorwerp evenals de regelingen met de fiscale en sociale administratie op nationaal en gewestelijk vlak. Bij de analyse van deze rechtsfiguren wordt o.m. nagegaan welke impact deze regelingen hebben op ingestelde vervolgingen wegens fiscale, sociale en andere delicten.

  Meer info
 5. De preventieve witwaswet - 3 oktober 2019
  De preventieve witwaswet - 3 oktober 2019
  € 121,00

  Sessie 2

  Tijdens deze sessie zal nader worden ingegaan op het (Belgische) preventieve stelsel ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Gelet op de talrijke (ook op til staande) wijzigingen aan dit stelsel, is het hoog tijd voor een accurate update.

  De sessie zal uiteenvallen in twee delen. In eerste instantie zal het wetgevend kader nader toegelicht worden vanuit diverse invalshoeken. De heren de Koster en Timmerman zullen daarbij (in hun hoedanigheid van voorzitter en inspecteur-analist) ook aandacht besteden aan de rol en werking van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). In een tweede deel zal professor Deruyck ingaan op de meldingsplicht van de advocaat, die onder een afwijkend regime valt. Daarbij zullen tevens aan bod komen: enerzijds de draagwijdte van de immuniteit als gevolg van een melding te goeder trouw, anderzijds de mogelijke sancties ingevolge het verzuim te melden.

   Deze sessie is dus onmisbaar voor eenieder die meer te weten wenst te komen over deze toch vrij complexe wetgeving.

  Meer info
 6. Eigendomsgrenzen en grensbepaling
  Eigendomsgrenzen en grensbepaling
  € 55,00

  Met dit boek bieden de auteurs meer duidelijkheid met betrekking tot eigendomsgrenzen en grensbepaling, hetgeen bijvoorbeeld kan resulteren in een afpaling. De publicatie biedt zowel de juridische, de technische als de praktische onderbouw om een grensonderzoek uit te voeren dat al dan niet kan resulteren in een proces-verbaal van splitsing, afpaling of herbevestiging van de grenzen en dergelijke meer.

  Meer info
 7. Het administratief onderzoek in geval van aanwijzing van fiscale fraude / De controlebevoegdheden van de sociale inspectiediensten - 14 november 2019
  Het administratief onderzoek in geval van aanwijzing van fiscale fraude / De controlebevoegdheden van de sociale inspectiediensten - 14 november 2019
  € 121,00

  Sessie 4

  Tijdens deze sessie zal ingegaan worden op zowel de bevoegdheden als de onderzoeksmachten van fiscale controlediensten en de sociale inspectiediensten.

  Gelet op de belangrijke verschillen tussen het fiscaal administratief onderzoek en het sociaal onderzoek dat zowel administratief als strafrechtelijk kan zijn, valt de sessie uiteen in twee delen. In het eerste deel zal ingegaan worden op de onderzoeken verricht door de fiscale controlediensten. In het tweede deel wordt ingegaan op de aard van de onderzoeken verricht door de sociale inspectiediensten, dewelke worden gevoerd al dan niet na aanwijzingen van fraude. Tevens wordt ingegaan op de verschillende onderzoeksmachten en maatregelen die kunnen worden opgelegd door de inspectiediensten.

  Meer info
 8. Het fenomeen van de fiscale en de sociale fraude en hun vertalingen naar diverse delicten - 12 september 2019
  Het fenomeen van de fiscale en de sociale fraude en hun vertalingen naar diverse delicten - 12 september 2019
  € 121,00

  Sessie 1

  Tijdens deze eerste sessie wordt toelichting gegeven bij het fenomeen van de fiscale en sociale fraude, alsook bij de delictsomschrijving. Veeleer dan een exhaustief overzicht te willen verstrekken van alle bestaande fiscale en sociale misdrijven, kiezen de sprekers daarbij voor een uitgesproken praktijkgeoriënteerde benadering, gebaseerd op eigen ervaringen en inzichten. Aan de toehoorder zal aldus vanuit een originele invalshoek duiding worden verschaft bij de complexiteit van het fiscale en sociale delict. Het spreekt voor zich dat daarbij ook de samenhang wordt toegelicht tussen deze delicten met tal van andere misdrijven van gemeen recht die de drager en/of het gevolg zijn van fiscale of sociale inbreuken (zoals o.m. valsheden, iT-misdrijven, witwassen, misbruik van vennootschapsgoederen,…).

  Meer info
 9. Het Vlaams Woninghuurdecreet
  Het Vlaams Woninghuurdecreet
  € 45,00

  In dit boek wordt het Vlaams Woninghuurdecreet artikelsgewijs besproken, met verwijzing naar de verschillen met de federale Woninghuurwet, alsook met het Brussels en Waals woninghuurrecht. Deze overzichtelijke toelichting van het recente regionale woninghuurrecht, aangevuld met de bijlagen van het Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van het Vlaams Woninghuurdecreet en modellen, is onmisbaar voor elke jurist of andere professional die met het woninghuurrecht bezig is.

  Meer info
 10. Jaarboek fiscale rechtspraak 2018
  Jaarboek fiscale rechtspraak 2018
  € 65,00

  Fiscaal Advocaat Thierry Lauwers maakt de balans op van de fiscale rechtspraak. In het ‘Jaarboek Fiscale Rechtspraak 2018’ biedt hij een overzicht van de meest opvallende fiscaalrechtelijke vonnissen en arresten van het voorbije jaar. Eén voor één werpen ze nieuw licht op vraagstukken, die relevant zijn voor de fiscale situatie van Belgische ondernemers en belastingplichtigen.

  In zijn jaarlijks overzicht van de Belgische fiscale rechtspraak behandelt Thierry Lauwers – vennoot en oprichter van Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten – meer dan vijftig vonnissen en arresten.

  Meer info

In de kijker

 1. De toepassing van de potpourri-wetten in het civiel en het penaal procesrecht
  De toepassing van de potpourri-wetten in het civiel en het penaal procesrecht
  € 75,00

  Niet alleen de wet van 5 februari 2016, maar ook de andere potpourri-wetten hebben het procesverloop voor de strafgerechten grondig hervormd. Daar is het echter niet bij gebleven en bepaalde wetten na de “Potpourriaanse (r)evolutie” hebben de hervormingen nog verder ontwikkeld. Al deze hervormingen worden kritisch benaderd en gestoffeerd met de meest recente rechtsleer en rechtspraak. Ook zal er een blik worden geworpen op een in de steigers staande wetgeving die de metamorfose van de strafrechtspleging nog zal uitbreiden en, waar nodig, verfijnen.

  Het civiel procesrecht werd de afgelopen tien jaar grondig door elkaar geschud. De wetgever heeft niet stilgezeten en zeker sinds de zogenaamde potpourri-wetten vanaf 2015 door de Minister van Justitie in een ijltempo door het parlement werden gejaagd, heeft het burgerlijk procesrecht en de praktijkjurist die deze rechtstak dagdagelijks beoefent, geen rust gekend. Menigeen geraakt verdwaald in dit woud van nieuwe regelgeving. Zelfs de wetgever struikelt blijkbaar soms over zijn eigen hervormingen. Hoog tijd voor een stand van zaken en een rustpunt in deze materie die raakt aan de kern van het civiel recht. Tussen recht hebben en recht krijgen, ligt immers het procesrecht. De belangrijkste wijzigen worden voor u besproken en waar nodig kritisch onder de loep genomen.

  Meer info
 2. Praktische Gids Sociaal Recht 2018-2019
  Praktische Gids Sociaal Recht 2018-2019
  € 130,00

  Deze nieuwe editie 2018 van de Praktische Gids Sociaal Recht (voorheen Handboek Sociaal Recht) is een onmisbaar actueel naslagwerk voor werkgever, werknemer, advocaat, magistraat en uiteraard ook studenten.

   

   

   

  Meer info
 3. Praktische leidraad voor de syndicus - Herwerkte editie 2018
  Praktische leidraad voor de syndicus - Herwerkte editie 2018
  € 60,00

  Het boek is opgevat als een handleiding/draaiboek voor al diegenen die betrokken zijn in het beheer van een mede-eigendom, meer bepaald de syndicus, de juristen en eigenaars. Het is een praktisch handboek, met vragen en antwoorden, tips en oplossingen.

  Meer info